Algemene voorwaarden

§ 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.emautocenter.be.
 • Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u als gebruiker akkoord te gaan met de hieronder weergegeven algemene voorwaarden en dat u er bijgevolg ook aan bent gebonden.

§ 2. Algemeen

 • De website www.emautocenter.be is een website die eigendom is van EM Auto Center. Deze vennootschap heeft als btw-nummer BE 0668.490.742.
 • Onze website heeft als doel om klanten en andere bezoekers te informeren over onze diensten.
 • Onze website biedt bezoekers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, zodat wij een prijsbepaling kunnen overgaan tot een prijsbepaling die we deze bezoeker dan ook zullen doorgeven. Deze prijsbepaling gebeurt volledig gratis en vrijblijvend.De online prijsbepaling heeft als doel de informatieverstrekking over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig. Deze online prijsbepaling van onze website heeft dan ook geen aankoopverplichting voor EM Auto Center als gevolg, noch een enige verkoopverplichting van de eigenaar van het voertuig.
 • De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van onze website en diensten. Deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden in altijd gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande te wijzigen.
 • EM Auto Center is lid bij Traxio en houdt zich dan ook aan de door hen opgelegde gedragscode.

§ 3. Gebruikersrechten

 • Het is verboden ongeoorloofd gebruik te maken van onze diensten, alsook enige belemmering te vormen voor onze commerciële activiteiten.

§ 4. Vrijwaring

 • Wij kunnen de constante en continue beschikbaarheid van onze website niet garanderen. Zo zijn we afhankelijk van onze hostingpartners en het internet en kunnen er altijd technische problemen opduiken, of kunnen we het slachtoffer worden van hacking.
 • Indien er problemen zijn met onze website, kan de gebruiker steeds met ons contact opnemen via de nummers ‘0478 64 59 23’ en ‘0478 64 59 13’, of via ons e-mailadres ‘info@emautocenter.be’.
 • EM Auto Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op haar website, die het gevolg is van schrijffouten of een vergetelheid.

§ 5. Privacybeleid

 • Wij doen er alles aan om de bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van onze website, te garanderen. Ook maakt onze website geen gebruik van cookies die browsergegevens bijhouden.
 • Wij gebruiken de door de gebruikers aan ons overgemaakte persoonlijke gegevens, voor zover dit relevant is, om onze diensten te verlenen aan deze gebruiker. Deze gegevens worden dan ook nooit gedeeld met derden.

§ 6. Lopend krediet of financiering

 • Indien de verkoper een lopend krediet en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij wenst te verkopen aan EM Auto Center is hij/zij hiertoe verplicht dit uitdrukkelijk, vrijwillig en aan het begin van een prijsbepaling te vermelden. Dit kan oftewel door hiervan melding te maken in het vakje van het online verkoopformulier of gewoon via het contactformulier op de Contact-pagina. Zelfs indien de gebruiker hier niet expliciet naar is gevraagd, is deze toch verplicht over te gaan tot de hogervermelde melding indien van toepassing.
 • Het niet doorgeven of bewust achterhouden van dergelijke informatie of documenten, geeft EM Auto Center het recht tot de onherroepelijke nietigverklaring van de overeenkomst, alsook een schadevergoeding voor alle commerciële,economische en juridische kosten en risico’s.

§ 7. Auteursrecht en licenties

 • Onze handelsmerken, logo’s, teksten, eigen afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.
 • Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo’s of handelsmerken , die op onze website getoond worden, schenden onze rechten derden. Dit is niet toegestaan en strafbaar.

§ 8. Salvatorische clausule

 • Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepalingen.

§ 9. Jurisdictie

 • Uitsluitend het recht van het Koninkrijk België geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Sint-Niklaas te Oost-Vlaanderen.